ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου σύνταξης μελέτης «Πίνακα υλοτομίας για τα δημοτικά δάση Κοτύλης» (Δασικά Τμήματα με αριθμούς ΔΤ 5, ΔΤ 30 και ΔΤ 31, με σφραγισμένες προσφορές.

Προϋπολογισμού 3.569,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 04/04/2017, ημέρα Τρίτη: Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 17_21-03-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΟΤΥΛΗΣ
4. ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΤ 5
5. ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΤ 30
6. ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΤ 31
7. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Ευχαριστήριο προς την Κ. Τελιγιορίδου Ολυμπία, βουλευτή Νομού Καστοριάς

Ευχαριστούμε θερμά την Κυρία Τελιγιορίδου Ολυμπία, βουλευτή Νομού Καστοριάς, γιατί με προσωπικές της ενέργειες έχει εξασφαλίσει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δρομολόγηση της χρηματοδότησης ύψους 6.500.00,00€ των αντιπλημμυρικών έργων Κομνηνάδων, Χιονάτου και του έργου οδοποιίας: ‘Νεστόριο – Στενά – Χιονάτο – Διποταμία’ στο Δήμο Νεστορίου.
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
Πασχάλης Γκέτσιος

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δέκα (10) Δημοτικών Ξενώνων σε οικισμούς του Δήμου Νεστορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Νεστορίου προτίθεται να προβεί σε διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δέκα (10) Δημοτικών Ξενώνων σε οικισμούς του Δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον κ. Νικολόπουλο Βασίλειο στο τηλέφωνο 2467352314.

Νεστόριο 13/03/2017
Εκ του Δήμου Νεστορίου