ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Ο Δήμαρχος Νεστορίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2016 -2017 .
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 92.546,14 € (ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.27/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-05-2016 και ώρα 15:30.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες…

1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διενέργεια Εξέτασης Μαστού της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου στο Δήμο Νεστορίου

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία ολοκληρώθηκε ο μαστογραφικός έλεγχος των γυναικών του Δήμου Νεστορίου από την κινητή μονάδα της  Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας την 18 και 19 Απριλίου 2016. Συνολικά εξετάστηκαν 100 δημότισσες μας.

Ο Δήμος Νεστορίου ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία καθώς και την Κ.Ε.Δ.Ε. για την ευγενική τους προσφορά προς τους συνδημότες μας.

Read more

Επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογράφου στο Δήμο Νεστορίου

Ο Δήμος Νεστορίου συμμετέχει στο πρόγραμμα “Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που στηρίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε.”.

Ραντεβού κλείνονται από τις 11/4/2016 στο τηλέφωνο 2467352300 από τις 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.. Η εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 19 Απριλίου 2016 στο Αγροτικό Ιατρείο Νεστορίου. Δείτε το δελτίο τύπου της Κ.Ε.Δ.Ε. για περισσότερες πληροφορίες, ελέγχοντας τις πρϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες, ώστε να δικαιούνται την Ιατρική Εξέταση:

Δελτίο Τύπου Κ.Ε.Δ.Ε.